REGULAMIN PROMOCJI „Majowe wygody – Materace bez VAT”

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Majowe wygody – Materace bez VAT”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „COMFORTEO” WĘGŁOWSKI i STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000974040, NIP: 6191995183, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się we współpracujących z Organizatorem salonach meblowych oraz
  w sklepie internetowym comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest promocja produktów Organizatora.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Przedmiotem promocji jest obniżka regularnej ceny detalicznej materacy ze standardowej oferty Organizatora o wartość podatku VAT.
 3. Produktami objętymi Promocją są wszystkie standardowe materace z oferty Comforteo
  z wyjątkiem:
 1. Standard 9,
 2. Standard 11,
 3. Standard 15,
 4. Versal,
 5. Standard Kokos,
 6. Amadeo,
 7. Classic,
 8. Margo
 9. wszystkich nakładek, ochraniaczy i poduszek.
 1. W przypadku współpracujących z Organizatorem salonach meblowych promocja zostanie naliczona tylko w przypadku umieszczenia na zamówieniu informacji „Majowe wygody”.
 2. W przypadku sklepu internetowego comfort4u promocja zostanie naliczona tylko
  w przypadku użycia kodu rabatowego „MAJ2023”.
 3. Promocja trwa od dnia 01 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. Organizator ma prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji lub jej wcześniejszego zakończenia.
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 6. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie.

 

 • 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Comforteo, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comforteo.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/ lub https://comforteo.eu/.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis
  i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym, przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.

 

 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://comforteo.eu/ oraz https://comfort4u.eu/.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
  i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
  z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 28 kwietnia 2023 roku.