Regulamin promocji

„Dobry sen w lepszej cenie”

REGULAMIN PROMOCJI „Dobra noc w lepszej cenie”

(dalej „Regulamin”)§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Dobra noc w lepszej cenie”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „COMFORTEO” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000974040, NIP: 6191995183, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w salonach meblowych współpracujących z Organizatorem i biorących udział w Promocji oraz w sklepie internetowym Organizatora comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest sprzedaż produktów marki Comforteo.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.§ 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – Promocja dotyczy wybranych przez Organizatora materacy z oferty COMFORTEO.
  Produkty Promocyjne – wybrane materace z oferty COMFORTEO:
  Orfeo,
  Federico,
  Silver Star.
 3. Wybrane promocyjne produkty Klient może zakupić w czasie trwania Promocji za cenę pomniejszoną o 17%.
 4. Podczas dokonywania zakupu za pośrednictwem salonu meblowego współpracującego z Organizatorem i biorącego udział w Promocji, rabat w wysokości 17% zostanie naliczony Klientowi przez sprzedawcę na produkty objęte Promocją.
 5. Podczas dokonywania zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego comfort4u.eu, należy skorzystać z kodu rabatowego, który uprawnia Klienta do zniżki procentowej na produkty objęte Promocją.
  Treść kodu rabatowego: DOBRANOC.
  Kod rabatowy umieszczony jest przy każdym produkcie objętym promocją.
  Kod rabatowy zostanie naliczony po dodaniu produktów do koszyka oraz wpisaniu i zrealizowaniu kodu w polu „Kupon rabatowy lub podarunkowy”. Wartość rabatu zostanie podana w podsumowaniu zamówienia.
  Kod rabatowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi.
  Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.
  – Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 6. Promocja trwa od dnia 01 maja 2024r. do dnia 31 maja 2024r. Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania zapasów.
 7. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 8. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie.
 9. Promocja nie łączy się z innymi, chyba że kontrahent postanowi inaczej.§ 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Comforteo Węgłowski i Stryjakiewicz Sp. k., Opatów, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym, przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://comforteo.eu/ oraz https://comfort4u.eu/.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 25 kwietnia 2024 roku.