REGULAMIN PROMOCJI „Szybka Wysyłka”

(dalej „Regulamin”)

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Szybka Wysyłka”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „COMFORTEO” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000974040, NIP: 6191995183, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu oraz sklepach partnerskich Organizatora.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego comfort4u.eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Promocja polega na skróceniu terminu dostawy produktów, oznaczonych na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu graficznym oznaczeniem „SZYBKA WYSYŁKA” z terminu wynoszącego do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia do terminu maksymalnie 4 tygodni od daty złożenia zamówienia.
 3. Skorzystanie z „SZYBKIEJ WYSYŁKA” jest wolne od opłat.
 4. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu
 5. Zestaw Mars 160 z pojemnikiem i materacem, w którego skład wchodzą:
 6. łóżko tapicerowane Mars w rozmiarze 160 x 200 cm, płozy łóżka o grubości Standard, zagłówek w wysokości 106 cm, nóżki F4. Łóżko występuje wyłącznie w tkaninie Vogue 16,
 7. Pojemnik na pościel otwierany od frontu,
 • Materac Sognato.
 1. Narożnik Flavio Zamknięty w tkaninie Vogue 16. Możliwe jest zamówienie tego narożnika w wersjach:
 2. Wersja lewostronna, składająca się z modułów (L3F+L2F+R4),
 3. Wersja prawostronna, składająca się z modułów (L4+L2F+R3F).
 4. Produkty objęte promocją występują w z góry określonych przez Organizatora konfiguracjach, a zmiana konfiguracji przez Klienta wyłącza możliwość skorzystania z Promocji.
 5. Promocja trwa od dnia 1 czerwca 2023 r. do wyczerpania zapasów.
 6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ofertowanymi przez sklep internetowy.
 8. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie.
 9. Klientowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia na wypadek, gdyby z przyczyn od niego niezależnych, dostawa zamówionego produktu promocyjnego nastąpiła w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 2.
 • 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Comforteo, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/ lub https://comforteo.eu/.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://comforteo.eu.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 1 czerwca 2023 roku.